Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM
PROGRAMU ZDROWE NIETRUDNE
WWW.ZDROWENIETRUDNE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym programu edukacyjnego Zdrowe – nietrudne publikowanym pod adresem zdrowenietrudne.pl (dalej „Serwis”), zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych użytkowników.
 2. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest Kupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510. (dalej: „Usługodawca”).
 3. Serwis jest prowadzony w drodze elektronicznej przez Usługodawcę. 
 4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 123), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 5. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej.
 7. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu dotyczących świadczenia Usług niewymagających Rejestracji. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 8. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej zdrowenietrudne.pl/regulaminy, a także jest załączone w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, do maila przesyłanego przez Usługodawcę do Użytkownika na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 10. Użytkownikiem może być jedynie osoba, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ma nie mniej niż 13 lat), z tym zastrzeżeniem, że osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w tym osoby poniżej 18 roku życia, musza dysponować odpowiednią zgodą opiekunów prawnych na zawarcie umowy o świadczenie Usług oraz wyrażenie zgód koniecznych do korzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie. Wyrażając zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, opiekunowie prawni akceptują postanowienia odpowiednie postanowienia Regulaminu.
 11. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. informacje, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca udostępnia Użytkownikom pod adresem: www.zdrowenietrudne.pl/polityka-prywatnosci.

II. DEFINICJE

 1. Cookies – mechanizmy automatycznego przechowywania danych typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”.
 2. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 4. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług i udostępnionych materiałów;
 5. Login – adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagającego Rejestracji. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik dokonuje zgłoszenia do udziału w Programie edukacyjnym organizowanym przez Usługodawcę pod nazwą „Zdrowe nietrudne” (dalej „Program”; regulamin Programu dostępny jest pod adresem zdrowenietrudne.pl);
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, która stanowi usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, tj.);
 8. Usługa niewymagająca Rejestracji – Usługa, która jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, bez obowiązku Rejestracji przez Użytkownika oraz Aktywacji Konta;
 9. Usługa wymagająca Rejestracji – Usługa, która jest świadczona przez Usługodawcę wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji i po Aktywacji Konta, umożliwiająca korzystanie przez Użytkowników z Materiałów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, która stanowi usługę opartą na dostępie warunkowym, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1341, tj.).
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem;
 11. Materiały – wszelkie treści, materiały, publikacje, zdjęcia i inne zamieszczane przez Usługodawcę w ramach Serwisu świadczącego Usługi w tym zakresie. Dostęp do części materiałów możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy spełnią dodatkowe warunki określone w regulaminie Programu;
 12. Aktywacja konta – aktywacja Loginu i Hasła Użytkownika dokonana przez Usługodawcę po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, która umożliwi Użytkownikowi zalogowanie na Konto oraz dostęp do Materiałów dla zarejestrowanych Użytkowników.

III. ZAKRES USŁUG

 1. Serwis oferuje następujące Usługi dla Użytkowników:
  1. możliwość przeglądania, odczytywania i pobierania (zapisywania na urządzeniu końcowym) przez Użytkowników, Materiałów zamieszczonych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę dla Użytkowników niezarejestrowanych oraz dla Użytkowników zarejestrowanych;
  2. możliwość przeglądania, odczytywania i pobierania (zapisywania na urządzeniu końcowym) przez Użytkowników, Materiałów zamieszczonych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych;
  3. przesyłanie newsletterów do Użytkowników;
  4. możliwość zakupu dodatkowych Usług oferowanych w Serwisie (warunki zakupu usług płatnych określają odrębne regulaminy);
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających dokonania Rejestracji w Serwisie.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. posiadanie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, z systemem operacyjnym obsługującym przeglądarki internetowe np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego dokumentów HTML, kaskadowych arkuszy stylów (CSS), JavaScript oraz PHP, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
  4. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash;
  5. Dostępem do poczty e-mail;
 2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików PDF oraz akceptacji plików cookies.

V. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Przedmiotem Umowy o świadczenie Usług jest przede wszystkim udostępnianie Użytkownikom Materiałów oraz umożliwienie ich przeglądania, odczytywania i pobierania.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług niewymagających Rejestracji następuje w chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika przeglądania konkretnego Materiału zamieszczonego w Serwisie.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wymagających Rejestracji w Serwisie następuje w chwili Aktywacji Konta Użytkownika. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 4. Konto Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie może być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Rejestracja w Serwisie oraz Aktywacja Konata wymaga:
  1. Wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania następujących informacji i danych:
   imię; nazwisko; adres e-mail; telefon kontaktowy; nazwa, adres i numer szkoły podstawowej, w której Program będzie realizowany, oznaczenie klasy lub grupy, w której Program będzie realizowany; liczba dzieci uczęszczających do klasy lub grupy, w której Program będzie realizowany; informacji o udziale we wcześniejszych edycjach Programu;
  2. doręczenia na adres Administratora wskazany w §1, w terminie do dnia 30 marca 2020 r., co najmniej stu kodów kreskowych z opakowań dowolnych produktów wytwarzanych pod marką KUPIEC.
 6. Rejestracji w Serwisie oraz Aktywacji Konta dokonuje Usługodawca niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Administratora Serwisu należytego spełniania przez Użytkownika dokonującego Rejestracji wszystkich warunków Rejestracji określonych w ust. 5 powyżej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas Rejestracji własnego, prawdziwego adresu e-mail, tj. takiego pod którym Użytkownik odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: zgloszenia@kupiec.pl lub poprzez edytowanie odpowiednich danych na Koncie.
 8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca może uzależnić rozpoczęcie świadczenia Usług od potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości tych danych (pozytywnej weryfikacji danych), a w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości tych danych (negatywnej weryfikacji), Usługodawca uprawniony jest do odmowy rozpoczęcia świadczenia Usług.
 9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, po rozpoczęciu świadczenia Usług, Usługodawca może uzależnić dalsze świadczenie Usług, w tym także czasowo zawiesić świadczenie Usług, od potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości tych danych (pozytywnej weryfikacji danych), a w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości tych danych (negatywnej weryfikacji), Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usług oraz usunięcia Konta Użytkownika.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkowników Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub wprowadzający w błąd innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 5. Usługodawca zastrzega, iż Materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”). Użytkownik ma prawo do korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z Materiałów umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik nie może udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim.
 7. W przypadku Usług wymagających Rejestracji, Użytkownik przy dokonywaniu Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych na podany przez niego adres e-mail lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wybór odpowiedniej opcji na Koncie użytkownika (odznaczenie zgody), poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej informacji handlowej przesłanej do Użytkownika przez Usługodawcę lub przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: zgloszenia@kupiec.pl.
 8. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych;
 2. za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli nastąpi to zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym prawem;
 3. za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których linki zamieszczono w Serwisie;
 5. za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Użytkownika.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników znajdują się pod adresem www.zdrowenietrudne.pl/polityka-prywatności.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Kupiec sp. z o.o., ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres zgloszenia@kupiec.pl
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny Użytkownika, a w przypadku Usług wymagających Rejestracji również nazwę Konta (Login) Użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz obowiązującego prawa.
 5. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.
 6. Decyzja Usługodawcy dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna – Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od tej decyzji.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług. Umowy o świadczenie Usług wymagających Rejestracji ulegają rozwiązaniu wskutek ich wypowiedzenia, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji na Koncie w panelu użytkownika lub poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail lub na adres korespondencyjny Strony.
 3. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy: Kupiec sp. z o.o., ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: zgloszenia@kupiec.pl Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać).
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 4 powyżej, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej zgloszenia@kupiec.pl 
 3. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.
 4. Użytkownicy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez podanie informacji o zmianach Regulaminu na stronie głównej Serwisu pod adresem www.zdrowenietrudne.pl i utrzymanie tej informacji przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach  także poprzez przesłanie odpowiedniej informacji w tym zakresie na adres email Użytkowników wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług wymagających Rejestracji w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: zgloszenia@kupiec.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 14 stycznia 2020 r.

Partnerzy akcji