Regulamin programu

edukacyjnego pod nazwą „Zdrowe – nietrudne” kierowanego do uczniów szkół podstawowych w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.

(dalej „Regulamin Programu”)

 

§ 1. Organizator Programu

Organizatorem Programu „Zdrowe nietrudne” (zwanego dalej: „Programem”) jest Kupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Programu określa zasady, zakres, warunki uczestnictwa oraz przebieg Programu.
2. Celem Programu jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz nauki o zdrowym odżywianiu.
3. Czynności związane z obsługą techniczną Programu, prowadzi Organizator.
4. Treść Regulaminu jest dostępna na pod adresem https://zdrowenietrudne.pl/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.
5. Zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Programu określa treść Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Serwisie Internetowym Programu Zdrowe Nietrudne www.zdrowenietrudne.pl, (dalej „Regulamin Świadczenia Usług”), który jest dostępny pod adresem https://zdrowenietrudne.pl/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.
6. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym przez tą ustawę.

 

§ 3. Uczestnicy Programu


1. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie mogą być wyłącznie opiekunowie lub nauczyciele (dalej „Opiekun”), którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne z grupą lub grupami uczniów klas I-III (lub klas I-IV pod warunkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu) szkół podstawowych (grupa takich uczniów zwana będzie dalej „Klasą” albo „Grupą”), dokonają zgłoszenia do udziału w Programie oraz zostaną do niego zakwalifikowani przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
2. Klasą albo Grupą, może być klasa lub grupa składająca się z uczniów klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Opiekun zgłosił swój udział w Programie przed dniem 31 marca 2020 r. Klasą albo Grupą, może być klasa lub grupa składająca się z uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klas I-IV szkół podstawowych. Jeżeli Opiekun zgłosi swój udział w Programie po dniu 30 marca 2020 r. Klasą albo Grupą, może być klasa lub grupa składająca się z uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klas I-III szkół podstawowych. Klasa albo Grupa może składać się z uczniów uczęszczających do różnych klas tej samej szkoły podstawowej.
3. Każda Klasa albo Grupa musi liczyć co najmniej trzech i nie więcej niż trzydziestu uczniów klas I-III szkół podstawowych lub klas I-IV szkół podstawowych, pod warunkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu. Organizator, na wniosek Opiekuna, może wyrazić zgodę na realizację Programu w Klasie lub Grupie liczącej więcej niż trzydziestu uczniów. Jeden uczeń może wchodzić w skład tylko jednej Klasy albo Grupy. 4. W Programie może wziąć udział Opiekun, który spełni następujące warunki uczestnictwa: a. zgłosił swój udział w Programie zgodnie z postanowieniami Regulaminu; b. spełnił warunek konieczny uczestnictwa, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu. c. został zakwalifikowany przez Organizatora do Programu; d. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i zaakceptował ich postanowienia; Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych niniejszym ustępie stanowi podstawę do odmowy zakwalifikowania do Programu, wykluczenia z Programu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.


§ 4. Zgłoszenie do Programu


1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zgłoszenia do Programu. Opiekun dokonać jednego zgłoszenia do Programu.
2. W celu zgłoszenia do Programu, Opiekun zobowiązany jest: a. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zdrowenietrudne.pl; b. zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować; c. zapoznać się z Regulamin Świadczenia Usług oraz go zaakceptować.
3. Warunkiem skutecznego zgłoszenia do Programu jest doręczenie na adres Organizatora wskazany w §1, w terminie do dnia 30 września 2020 r., co najmniej stu kodów kreskowych z opakowań dowolnych produktów wytwarzanych przez Organizatora pod marką Kupiec. Zgłoszenia niespełniające opisanego warunku nie będą rozpoznawane przez Organizatora, a Opiekun nie może zostać zakwalifikowany do Programu.
4. Zgłaszając udział w Programie Opiekun oświadcza, że (i) wyraża zgodę na udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie, (ii) uczniowie wchodzący w skład Klasy albo Grupy spełniają warunki uczestnictwa w Programie określone Regulaminem, (iii) zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Zgłoszenia do Programu można składać w terminie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zgłoszenia nie będą przyjmowane.
6. Organizator uprawniony jest do odmowy zakwalifikowania Opiekuna do udziału w Programie w przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem warunków Programu określonych w Regulaminie lub z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usług. W takim przypadku, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia udziału w Programie, Organizator poinformuje mailowo Opiekuna, na adres podany w zgłoszeniu, o braku zakwalifikowania do Programu, przy czym Organizator nie jest zobowiązany informować Opiekuna o przyczynach odmowy.
7. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Opiekuna niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Opiekuna o nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.


§ 5. Zakwalifikowanie się do Programu


1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu, powołuje Komisję składającą się z trzech osób – przedstawicieli Organizatora.
2. Zgłoszenia do Programu rozpatrywane będą przez Organizatora za pośrednictwem Komisji pod kątem prawidłowości zgłoszeń.
3. W przypadku ujawnienia braków w zgłoszeniu Komisja wezwie Opiekuna zgłaszającego udział w Programie do usunięcia braków zgłoszenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokonanych zgłoszeniach, Komisja ma prawo odmówić zakwalifikowania Opiekuna do udziału w Programie. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Opiekun zostaje zakwalifikowani do Programu. Potwierdzenie o kwalifikacji do Programu zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Opiekuna w formularzu zgłoszeniowym.
4. W skład Klas oraz Grup nie mogą wchodzić dzieci, których rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie są członkami Komisji Programowej.
5. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Programu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu należy zgłaszać w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
7. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej – listem na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu z dopiskiem na kopercie ,,Reklamacja – Zdrowe Nietrudne” lub mailem na adres zgloszenia@kupiec.pl z tytułem maila „Reklamacja – Zdrowe nietrudne”.


§ 6. Czas trwania i przebieg Programu


1. Program trwa w okresie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.
2. Po dokonaniu weryfikacji należytego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Programie przez danego Opiekuna, Organizator poinformuje Opiekuna, poprzez przesłanie wiadomości email na adres podany przez Opiekuna w formularzu zgłoszeniowym, o zakwalifikowaniu go do udziału w Programie. Po zakwalifikowaniu danego Opiekuna do Programu, Organizator niezwłocznie dokona aktywacji konta Opiekuna (Uczestnika) na portalu www.zdrowinietrudne.pl (dalej „Konto”). Po otrzymaniu potwierdzenia o kwalifikacji do Programu oraz aktywacji Konta, każdy Uczestnik uzyska pełny dostęp do swojego konta na portalu www.zdrowinietrudne.pl, przez co uzyska dostęp do elektronicznej wersji materiałów dedykowanych do Programu – scenariuszy lekcji wraz z kartami pracy dla nauczyciela zawartymi w książeczkach pt.: „Zdrowe nietrudne” oraz książeczkę pt.: „Zdrowe nietrudne. Konspekty dla nauczyciela”. Materiały w wersji elektronicznej, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dostępne po zalogowaniu na Konto w zakładce „Nauczyciel” na stronie internetowej www.zdrowenietrudne.pl. Materiały edukacyjne niezbędne do udziału w Programie, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną udostępnione Opiekunowi pod warunkiem należytego spełnienia warunku określonego w §4 ust. 3 Regulaminu, tj. po doręczeniu na adres Organizatora wskazany w §1, w terminie do dnia 30 września 2020 r., co najmniej stu kodów kreskowych z opakowań dowolnych produktów wytwarzanych przez Organizatora pod marką Kupiec.
3. Pierwszych 500 prawidłowo zgłoszonych do Programu Uczestników otrzyma komplet drukowanych materiałów dedykowanych do Programu, o których mowa w ust. 2 powyżej, która zostanie wysyłana pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres szkoły wskazany przez Opiekuna w formularzu zgłoszeniowym.
4. W ramach Programu i w czasie jego trwania Organizator zorganizuje następujące konkursy: a. konkurs dla Klas/Grup, w których Uczestnik realizuje Program (dalej „Konkurs dla Klas”); b. konkurs dla rodzin uczniów wchodzących w skład Klas/Grup (dalej „Konkurs dla Rodzin”). c. konkurs dla szkół, w których uczą się uczniowie wchodzący w skład Klas/Grup (dalej „Konkurs dla Szkół”);
5. Zgłoszenie i udział w Programie nie oznacza przystąpienia do Konkursu dla Klas oraz do Konkursu dla Rodzin, organizowanych przez Organizatora w ramach Programu. W celu udziału w tych konkursach, należy dokonać osobnego zgłoszenia zgodnie z regulaminem danego konkursu. Szczegółowe zasady, przebieg oraz warunki uczestnictwa w tych konkursach określają ich regulaminy, które zostaną udostępnione na stronie www.zdrowenietrudne.pl/regulaminy.
6. Zasady, przebieg oraz warunki uczestnictwa w Konkursie dla Szkół określa §7 Regulaminu.


§ 7. Konkurs dla Szkół


1. W Konkursie dla Szkół mogą wziąć udział wyłącznie szkoły podstawowe zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których uczęszczają uczniowie wchodzący w skład Klas/Grup.
2. Warunkiem uczestnictwa danej szkoły podstawowej w Konkursie dla Szkół jest: a. zgłoszenie do Programu co najmniej jednego Opiekuna realizującego Program w Klasie/Grupie składającej się z uczniów uczęszczających do tej szkoły podstawowej; b. złożenia przez osobę upoważnioną oświadczenia, że nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające z wewnętrznych regulacji obowiązujących daną szkołę, do tego by w przypadku wygrania przez daną szkołę w Konkursie dla Szkół, szkoła ta odebrała nagrodę, a szkoła jest uprawniona do odebrania nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek podmiotów i organów państwowych lub samorządowych; c. dostarczenie oryginału oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit a powyżej, na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.
3. W przypadku prawidłowego spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 2 powyżej, szkoła podstawowa zostanie automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, zakwalifikowana do udziału w Konkursie dla Szkół.
4. Zwycięzcą Konkursu dla Szkół zostanie szkoła podstawowa do której uczęszczają uczniowie biorący udział w Programie, których przedstawiciele ustawowi złożyli największą liczbę prawidłowych, tj. zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Konkursu dla Rodzin, zgłoszeń do Konkursu dla Rodzin.
5. Szkoła podstawowa, która zwycięży w Konkursie dla Szkół otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000,00 zł brutto do wykorzystania na dowolny cel. Jeżeli dwie lub więcej szkół biorących udział w Konkursie dla Szkół uzyska identyczny wynik, tzn. liczba prawidłowych zgłoszeń do Konkursu dla Szkół będzie taka sama w tych szkołach, Organizator przyzna każdej z tych szkół nagrodę pieniężną, której wysokość zostanie ustalona w oparciu o następujący wzór: 3000/liczbę szkół podstawowych, które osiągnęły najwyższy, identyczny wynik w Konkursie dla Szkół (zgłosiły taką samą, największą liczbę uczestników w Konkursie dla Rodzin).
6. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w terminie do dnia 05 listopada 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do szkół biorących udział w Konkursie, w formie elektronicznej, na adresy podane w zgłoszeniach do Programu. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie Organizatora: www.zdrowenietrudne.pl.
7. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu dla Szkół, powołuje Komisję Konkursową składającą się z trzech osób – przedstawicieli Organizatora.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
2. Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów, w szczególności poniesionych przez nauczycieli, Uczestników Programu, w związku z uczestnictwem w Programie.
3. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na stronie internetowej Programu: https://zdrowenietrudne.pl/#aktualnosci, a także poprzez przesłanie do Uczestnika wiadomości e-mail z informacją o zmianach.
4. Uczestnik Programu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie w terminie do czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w sposób określony w ust. 3 powyżej. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@kupiec.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.
7. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Partnerzy akcji